A. Avtalets giltighet:

 1. Nedanstående allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller endast i affärsrelationer med företag och är en del av alla erbjudande och avtal gällande våra leveranser och tjänster. De gäller även för alla framtida affärer med kunderna. Individuella avtal har prioritet framför de allmänna villkoren.
 2. Eventuella andra affärsvillkor å kundens sida motsäges härmed uttryckligen. Sådana villkor gäller endast om vi uttryckligen har bekräftat dem skriftligt.

B. Priser/betalningar:

 1. Våra priser är bindande under en tidsperiod på fyra (4) månader efter att avtalet ingåtts. Därefter är vi berättigade att fakturera de vid leveransen gällande priserna.
 2. Vi är berättigade att fakturera delleveranser separat.
 3. Våra fakturor kan betalas inom 14 dagar med 2 % kontantrabatt eller efter 30 dagar netto – alltid räknat från fakturadatumet. Vi lämnar inte kontantrabatt på verktygskostnader. Datumet för mottagning av betalningen är relevant för betalningsperioden, det datum då betalningen registrerades på vårt konto gäller som betalningsdatum. Vi betalar inte mottagningsavgifter eller kostnader för överföring från utländska kunder. Om vi skulle debiteras sådana kostnader förfaller de genast till betalning.
 4. Vid betalning efter förfallodatum träder de lagstadgade följderna in utan ytterligare uppmaning. Vi är berättigade att debitera kunden dröjsmålsränta om diskonto + 8 %. Vi förbehåller oss för krav med hänsyn till ytterligare skador. Vi förbehåller oss även rätten att annullera avtalet. Detta gäller inte om kunden berättigat har reklamerat leveransen. Dessutom förfaller det totala beloppet genast till betalning, oberoende av eventuella kreditavtal.
 5. Vid alla avtal är vi berättigade till att kontrollera den gällande kundens betalningsförmåga. I tveksamma fall är vi berättigade att endast utföra leveranser mot förskottsbetalning, och kräva att alla utestående, även fakturabelopp som har beviljats anstånd, betalas omgående och kräva omgående kontantbetalning eller säkerhet. Om vi får information om att kundens betalningsförmåga har försämrats kan vi också begära omgående betalning om ordern redan har bekräftats under de i B3 angivna betalningsvillkoren.
 6. Om det handlar om en affärsförbindelse med ett företag och e-debitering tillämpas är kunden skyldig att ta fram och överlämna de handlingar som är nödvändiga för SEPA-företagsbetalningsproceduren. Om SEPA-basisdebitering redan har utförts och kontrollfristen på fyra (4) arbetsdagar i enlighet med F nr 1 redan har utlöpt är kunden endast berättigad att kräva återbetalning inom fem (5) dagar efter att debiteringen har avvisats.
 7. Kunden har endast rätt till återbetalning om detta baseras på samma avtalsförhållande och kravet är obestridet och juridiskt giltigt Kunden kan dessutom endast moträkna med obestridda eller juridiskt fastställda motkrav. Vid reklamationer, som det inte finns några tveksamheter kring, får kunden endast återbetalning i det förhållande som stämmer överens med reklamationen. Om reklamationen är oberättigad är vi berättigad till ersättning för kostnaderna som har uppstått i samband med denna.

C. Leverans/överföring av risker:

 1. De varuprover, som vi skickar till våra kunder på begäran före leverans, är avgörande för kvalitet och utförande. Vi förbehåller oss för mindre ändringar jämfört med varuproverna vad gäller form, mått, kvalitet samt vikt och färg.
 2. Vi är berättigade till rimliga leveransavvikelser på max. 10 % av de i bekräftelsen angiva kvantiteterna, överskjutande mängder ska tas bort.
 3. Om det inte uttryckligen avtalats sker leveransen från fabrik. Försändelsen sker på kundens räkning, detta gäller även för leverans till leveransorten. Den levererade varan ska, även om den uppvisar oväsentliga brister, tas emot av kunden utan att detta påverkar kundens rättigheter i enlighet med avsnitt F.
 4. Vid försändelse övergår risken till kunden så snart varan har överlämnats till den av oss valda speditören.
 5. Om fraktfri leverans har avtalats sker försändelsen på det för oss billigaste leveranssättet. Meromkostnader för särskilda önskemål om försändelsen och för transportförsäkring ska betalas av kunden.
 6. Om avhämtning på fabrik har avtalats så ska den aktuella kunden avhämta varan snarast efter att vi har meddelat att varan är klar för leverans. Vid tidpunkten för detta meddelande övergår risken för eventuell nedgång eller skador till kunden.

D. Leveranstid:

 1. Vi strävar alltid efter att hålla de leveransdatum som vi har bekräftat. Ändå måste vi förbehålla oss för att leveranstiden kan överskridas av viktiga orsaker med max. fyra veckor.
 2. Vid slutorder, som inte har godkänts när den avtalade leveranstiden har utlöpt, har vi rätten att efter eget val kräva mottagning och betalning av restordern, annullera icke mottagen restorder eller annullera icke mottagen restorder och kräva skadestånd på grund av att avtalet inte har uppfyllts.
 3. Oförutsebar force majoure och andra oförutsägbara händelser, som även omfattar brist på material, energi, arbetskraft eller transport, produktionsstörningar, inklusive strejker, försenade leveranser från underleverantörer , trafikstörningar, myndigheternas föreskrifter etc. som gör att vi inte kan uppfylla våra leveransåtaganden, befriar oss under påverkningstiden eller, om det är omöjligt att utföra leveransen eller tjänsten, helt från vår leverans- eller tjänsteåtagande. I dessa fall är kunden utan hänsyn till avsnitt G berättigad att annullera avtalet utan krav på skadestånd. Vi meddelar genast kunden om en sådan situation skulle inträffa.

E. Äganderättsförbehåll:

 1. Levererad vara förblir vår egendom tills full betalning skett för alla enligt affärsförbindelsen existerande fordringar samt de ford-ringar som ännu kan komma att uppstå i samband med det köpta föremålet (förbehållsvara).
 2. Utformning, sammanfogande eller sammanslagning genom kunden sker på vårt uppdrag, utan att vi härigenom ikläder oss någon förpliktelse. Såvida vi inte redan i kraft av lag uppnår äganderätt eller tomträtt, överlåter kunden redan nu till oss medäganderätt till den härigenom förändrade fastigheten till förbehållsvarans värde och bevarar denna med köpmannamässig omsorg som förbehållsvara för vår räkning.
 3. Säljer kunden förbehållsvaran eller monterar den i en fastighet överlåter denne redan nu till oss de därav uppkommande fordringarna enligt förbehållsvarans värde med alla rättigheter inklusive rätten till beviljande av en inteckning med företrädesrätt. Är kunden ägare till fastigheten omfattar överlåtelsen fordringar i samma omfattning som vid försäljning av fastigheten eller fordringar som uppstår genom till fastigheten knutna rättigheter. Överlåtelsen i förtid omfattar även saldofordringar.
 4. Vid övergång av den medägda egendomen inkl. fordringar samt med förbehåll för en ev. annullering befullmäktigar vi kunden att på ett affärsmässigt sätt överlåta eller bearbeta förbehållsvaran och inkassera överlåtna fordringar Kunden är ej berättigad att företa andra dispositioner, speciellt inte pantsättning, överlåtande av säkerheter eller andra överlåtelser. Kunden är förpliktad att ofördröjligen underrätta oss om varje slag av tredje mans åtkomst till förbehållsvaran eller till den överlåtna fordringen liksom att till oss överlämna den för rättsliga åtgärder nödvändiga informationen resp. dito handlingar.
 5. 5 Fullgör kunden inte sina förpliktelser gentemot oss eller uppkommer välgrundat tvivel på dennes kreditvärdighet har kunden att på vår begäran utge förbehållsvaran liksom de överlåtna fordringarna med samtidigt utsläckande av indrivningsfullmakten och till oss överlämna alla för indrivning av dessa fordringar nödvändiga underlag resp. dithörande information. I ett sådant fall befullmäktigas vi av kunden att underrätta köparen om överlåtelsen och att själv driva in fordringen.
 6. Återtar vi varor vid utövandet av vår rätt till egendomsförbehåll föreligger därvid avtalshävning endast om vi uttryckligen deklarerar att så är fallet. Vi kan tillgodose våra intressen genom frivillig försäljning av den av oss återtagna förbehållsvaran.
 7. Vi är på kundens begäran förpliktade att, efter eget gottfinnande frisläppa beviljade säkerheter i den mån deras värde överstiger våra fordringar med mer än 10 %.

F. Reklamationer:

 1. Om det uppkommer reklamationer trots vår yttersta noggrannhet, ska uppenbara defekter, avvikande kvantitet eller felaktiga leveranser omedelbart meddelas oss skriftligt, dock senast fyra (4) arbetsdagar från den dag då leveransen mottogs, men innan montering, blandning eller bearbetning utförs. Dolda fel ska rapporteras så fort dessa upptäcks, i annat fall ses varan som accepterad.
 2. Om en levererad vara, trots våra omsorgsfulla kontroller, uppvisar defekter som fanns redan före leverans kommer vi att korrigera varan på sådant sätt som vi anser vara lämpligt eller leverera en ersättningsvara. För att kunna kontrollera reklamationen har vi rätten att kräva in ett prov på defekten. Vi måste ges möjlighet att bedöma den reklamerade defekten och vara delaktiva vid provtagning för materialkontroll. Kunden är skyldig att medverka till detta. Vi måste ges möjlighet att åtgärda varan inom en rimlig tid. Garantianspråk gäller ej om den levererade varan inte väsentlig mening avviker från den beställda, om dessa endast kan användas på begränsat sätt, om det finns naturligt slitage och om defekter inträffar som kan bero på felaktig eller vårdslös hantering efter leverans av varan, överdrivna påfrestningar, olämpliga utrustning, bristfälligt konstruktionsarbete eller på grund av annan speciell yttre inverkan som inte omfattas av avtalet. Om den av oss levererade varan inte är lämplig för det användningsändamål som kunden avser anses detta inte vara en defekt. Vi kan tänka oss konsultera kunden rörande bästa möjliga användning av våra produkter baserat på den kunskap vi besitter (exempel: kontroll av kompatibilitet etc.). Om kunden eller tredje part utför reparationsarbeten eller ändringar på felaktigt sätt åtar vi oss inget ansvar för uppkomna följdskador. Innan varan returneras ska vårt godkännande först erhållas.
 3. Om ersättningsleveranser eller förbättringar misslyckas eller kräver oproportionerliga kostnader kan kunden – utan krav på skadestånd - annullera avtalet eller minska betalningen. Kunden kan inte begära kompensation för onödiga kostnader.
 4. Kunden har inte rätt till ersättning för kostnader, speciellt kostnader för transport, arbete och material samt verktyg, som krävs för att åtgärda reklamationen, om inte kostnaderna ökar på grund av att vi måste transportera varan till en annan plats än kundens säte, om inte transporten beror på varans avsedda användning.
 5. Kundens har endast rätt till återköp baserat på § 478 BGB om kunden inte har slutit några ytterligare avtal med sin kund, som överskrider den lagstadgade reklamationsrätten. Se punkt F 4 angående kundens rätt till återköp gentemot oss.
 6. Annan eller ytterligare kundanspråk som avviker från det som regleras i detta avsnitt mot oss och våra samarbetspartners är uteslutna. För övriga skadeståndsanspråk och annan kompensation till kunden gäller de övriga bestämmelserna i avsnitt G.
 7. Vid illvilligt undanhållande av en brist eller vid övertagande av en garanti för varans beskaffenheten vid tidpunkten för mottagandet begränsas kundens rätt till de lagstadgade bestämmelserna i enlighet med § 443 BGB.
 8. Reklamationsrätten för materialdefekter upphör efter 12 månader efter att varan har levererats till kunden. Ovanstående bestämmelser gäller inte om lagen, enligt §§ 438 avsn. 1 nr 2, 479 stycke 1 och 634a stycke 1 BGB, föreskriver längre reklamationsrätt.

G. Övriga skadeståndskrav

 1. Vid en försummelse som inträffar före avtalet, under avtalet och/eller utom avtalet, även vid bristande leverans, otillåten hantering och tillverkaransvar, ansvarar vi endast för skadestånd och kostnadsersättning – med förbehåll för ytterligare avtalade eller lagstadgade ansvarsförutsättningar – om det är avsiktligt, beror på grov vårdslöshet eller brott mot en viktig avtalspunkt genom mindre vårdslöshet. Vårt ansvar – utom vid avsiktlig överträdelse – begränsas till de vid avtalets ingående förutsebara skadorna. Kunden har inte rätt till ersättning för onödiga kostnader.
 2. Vi ersätter endast kostnader för fördröjning vid lättare vårdslöshet med upp till 5 % av den avtalade köpesumman
 3. Utöver överträdelse av viktiga avtalsskyldigheter är ansvar för lättare vårdslöshet uteslutet. Bestämmelserna i avsnitt G 2 påverkas inte.
 4. De i bestämmelserna i avsnitt G1 till G3 omfattade ansvarsfriskrivelserna gäller inte om en garanti övertas för varans beskaffenhet i enlighet med § 443 BGB, vid svekfullt förtigande om en skada, vid skador på liv och lem eller personers hälsa samt vid bindande ansvar i enlighet med tillverkningslagarna. Om kunden har krav på skadestånd i enlighet med detta avsnitt preskriberas dessa de preskriptionstider som gäller enligt avsnitt F 8.

H. Hemort och laga domstol

 1. Hemort är företagets säte
 2. Laga domstol, även för check och urkundsmål, är, om förutsättningarna i § 38 ZPO föreligger, domstolen i Lüneburg. Denna laga domstol gäller även om kunden inte har någon allmän domstol i landet, flyttar hemvist eller normalt uppehälle till utlandet efter att avtalet har ingåtts eller om hemvist eller uppehälle inte är känt då ärendet uppkom.
 3. Avtalet faller under tysk lagstiftning med undantag av FN:s avtalskonvention rörande internationell handel (CISG). Rättsspråket är tyska.
 4. Om ett villkor i dessa allmänna leverans- och försäljningsvillkor blir är eller blir åsidosatt förblir övriga villkor opåverkade. Det åsidosatta villkoret kommer att ersättas med ett nytt giltigt villkor som är så nära ordalydelsen och innehållet i det urspungliga.

GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH
Handelsregistret: B 110.699, Verkställande direktör: Lars Hagemeier

GfA-Dichtungen für Altbauten und Systeme Joachim Hagemeier GmbH
Handelsregistret: B 110.160, verkställande direktör: Rita Hagemeier, Lars Hagemeier

GfA-Gerätebau Joachim Hagemeier GmbH
Handelsregistret: B 110.167, Verkställande direktör: Lars Hagemeier