A. Zawarcie umowy:

 1. Nasze poniższe warunki sprzedaży i dostawy (AVL) dotyczą transakcji z firmami i są częścią wszystkich ofert oraz umów odnośnie naszych dostaw i usług. Obowiązują one także podczas wszystkich przyszłych interesów z klientem. W każdym przypadku ustalenie indywidualne mają pierwszeństwo przed warunkami ogólnymi.
 2. Wszelkie inne warunki handlowe klienta są wyraźnie niedozwolone. Takie warunki obowiązują tylko po naszej wyraźnej i pisemnej akceptacji.

B. Ceny / Płatności:

 1. Przez okres 4 miesięcy od zawarcia umowy nasze ceny są dla nas wiążące. Po tym czasie mamy prawo do stosowanie cen obowiązujących w dniu dostawy.
 2. Mamy prawo do osobnego rozliczania dostaw częściowych.
 3. Termin płatności naszych rachunków w ciągu 14 dni z 2 % skonto lub w ciągu 30 dni netto, liczonych od dnia wystawienia rachunku. Zniżka nie obejmuj kosztów narzędzi. Wiążąca dla terminu płatności jest data zaksięgowania pieniędzy, przy płatności czekiem dzień zapisania na dobro rachunku. Nie przejmujemy opłat i kosztów przelewów od klientów zagranicznych. Tego typu pozycje są płatne natychmiast.
 4. W przypadku przekroczenia terminów płatności wdrażane są bez ostrzeżenia właściwe środki prawne. Jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek w wysokości 8 punktów procentowych powyżej stopy bazowej. Zastrzeżone pozostaje dochodzenie za dalsze straty. Możemy także odstąpić od umowy. To prawo nie obowiązuje, gdy klient słusznie zareklamował dostawę. Poza tym łączne saldo staje się natychmiast płatne niezależnie od terminów płatności.
 5. W przypadku wszystkich umów mamy prawo do kontroli zdolności płatniczej danego klienta. W razie wątpliwości mamy prawo do wykonywania kolejnych dostaw za przedpłatą i żądania natychmiastowej płatności otwartych rachunków w gotówce lub domagania się rękojmi. Gdy dowiemy się o pogorszeniu warunków finansowych naszego klienta, możemy domagać się natychmiastowej płatności nawet wówczas, gdy zlecenie zostało już potwierdzone z wymienionymi w punkcie B 3 warunkami płatności.
 6. Gdy w kontaktach handlowych pomiędzy firmami stosowana jest dyspozycja obciążeniowa, klient ma obowiązek dokonanie wszystkich wymaganych deklaracji i upoważnień w celu zapewnienia prawidłowości przebioegu procedury SEPA. Po wykonaniu podstawowego obciążenia SEPA i po minięciu 4 dni roboczych zgodnie z literą F, cyfra 1 klient ma prawo w ciągu 5 dni od dnia obciążenia do domagania się anulowania obciążenia.
 7. Klient ma prawo do zatrzymania cudzej rzeczy tylko wtedy, gdy opiera się to na tej samej umowie, a żądanie jest bezsporne lub uznane za prawomocne. Może on także liczyć tylko na bezsporne lub uznane za prawomocne roszczenia wzajemne. W przypadku reklamacji, odnośnie których nie ma żadnych wątpliwości, klient może wstrzymać się z płatnością tylko w zakresie, który obejmuje właściwy stosunek do danej usterki. Gdy reklamacja jest nieuzasadniona, mamy prawo do domaganie się pokrycie poniesionych przez nas kosztów.

C. Dostawa / Przeniesienie ryzyka:

 1. Miarodajne w zakresie jakości o wykonania są próbki, które wysyłamy na żądane naszym klientom do kontroli przed dokonaniem dostawy. Przy dostawie zastrzegamy sobie prawo do nieznacznych zmian w stosunku do próbek w zakresie kształtu, wymiarów, jakości, ciężaru oraz koloru.
 2. Mamy prawo do dokonywania dostaw o wielkości o maks. 10% większej lub mniejszej od podanej w potwierdzeniu, nadmiar ilości musi zostać odebrany.
 3. Gdy nie ustalono inaczej, dostawa odbywa się z fabryki. Koszty wysyłki ponosi klient; także w przypadku dostawy na miejscu wykonania. Klient musi przyjąć dostarczony towar nawet, gdy posiada nieznaczne usterki, nie naruszając w ten sposób swoich praw z rozdziału F.
 4. Podczas wysyłki ryzyko przechodzi na klienta, gdy towar zostanie przez nas przekazany wybranej przez nas firmie przewozowej.
 5. W przypadku ustalenia dostawy bezpłatnej, wysyłka dokonywana jest w sposób najbardziej korzystny finansowo dla nas. Koszty dodatkowe związane ze specjalnymi życzeniami i zabezpieczeniem transportu ponosi klient.
 6. W przypadku ustalonego odbioru własnego klient musi niezwłocznie odebrać towar po otrzymaniu od nas informacji o gotowości towaru do odbioru. Z momentem zgłoszenia towaru jako gotowego do odbioru ryzyko przypadkowego zagubienia lub pogorszenia jakości towaru przechodzi na klienta.

D. Termin dostawy:

 1. Stale dążymy do zachowania ustalonych przez nas i potwierdzonych terminów dostaw. Jednak musimy zastrzec sobie przekroczenie potwierdzonego terminu dostawy z ważnych powodów o maksymalnie 4 tygodnie.
 2. W przypadku zleceń, które na końcu ustalonego czasu nie zostały w pełni odebrane, mamy prawo domagać się według naszego wyboru odbioru pozostałej ilości i płatności, anulowania nieodebranej reszty towaru i odszkodowania z powodu niespełnienia warunków umowy.
 3. Niedająca się przewidzieć siła wyższa i inne nieprzewidywalne nadzwyczajne zdarzenia, do których może należeć m.in. brak materiału, energii, pracowników i środków transportu, zakłócenia w produkcji wraz ze strajkami i przekroczeniem terminów dostaw od poddostawców, zakłócenia transportowe i dostępność urzędów, która sprawiają, że nie możemy spełnić naszych zobowiązań, zwalniają nas na czas trwania tych zakłóceń lub w przypadku niemożliwości dostawy lub świadczenia usług w pełni z naszego obowiązku dostawy lub usług. W takich przypadkach klient może odstąpić od umowy bez konsekwencji opisanych w rozdziale G. Niezwłocznie poinformujemy klienta o wystąpieniu tego typu przypadków.

E. Zastrzeżenie własności:

 1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do czasu zapłaty wszystkich istniejących należności wynikających z zawartej transakcji handlowej oraz należności powstałych w związku z przedmiotem zakupu (towar zastrzeżony).
 2. Przetwarzanie, łączenie lub mieszanie przez klienta odbywa się na nasze zlecenie, bez zobowiązań z naszej strony. Jeśli nie uzyskaliśmy prawa własności lub współwłasności na podstawie przepisów prawa, klient przenosi już teraz na nas prawo współwłasności do powstającej rzeczy o wartości towaru zastrzeżonego i przechowuje ją jako towar zastrzeżony z dbałością handlowca.
 3. Jeśli klient sprzeda towar zastrzeżony lub zamontuje go na działce, to już teraz ceduje wynikające z tego należności o wartości towaru zastrzeżonego, ze wszystkimi prawami, w tym prawem do przyznania hipoteki zabezpieczającej z priorytetem przed innymi prawami. Jeśli klient jest właścicielem działki, to cesja przyszłych wierzytelności obejmuje w takim samym zakresie należności wynikające ze sprzedaży działki lub praw do działki. Cesja przyszłych wierzytelności obejmuje również należności z bieżącego rachunku bankowego klienta.
 4. Pod warunkiem przeniesienia własności i należności oraz z zastrzeżeniem odwołania uprawniamy klienta do sprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach zwykłych transakcji handlowych, przetwarzania oraz pobierania scedowanych należności. Klient nie jest uprawniony do innych dyspozycji, w szczególności zastawiania, przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności lub dalszego cedowania. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich ingerencjach osób trzecich w towar zastrzeżony lub scedowane należności oraz przekazania wymaganych informacji i dokumentów koniecznych do postępowania prawnego.
 5. Jeśli klient nie będzie wypełniał swoich zobowiązań wobec nas lub pojawią się uzasadnione wątpliwości co do jego wiarygodności kredytowej, to klient będzie musiał na nasze żądanie wydać nam towar zastrzeżony oraz ujawnić scedowane należności, przy jednoczesnym unieważnieniu upoważnienia do pobierania, a także przekazać wszystkie dokumenty i informacje wymagane do pobrania tych należności. W takim przypadku zostajemy upoważnieni przez klienta do powiadomienia odbiorców o cesji i samodzielnego pobrania należności.
 6. Jeśli odbierzemy towary w ramach naszego prawa zastrzeżenia własności, to odstąpienie od umowy występuje tylko wtedy, kiedy jednoznacznie o tym powiadomimy. Nasze roszczenia możemy zaspokoić poprzez bezpośrednią sprzedaż odebranego towaru zastrzeżonego.
 7. Na żądanie klienta jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przyznanych zabezpieczeń według własnego wyboru, jeśli ich wartość przekracza nasze należności o ponad 100%.

F. Reklamacje z tytułu wad:

 1. Jeśli mimo największej staranności pojawią się reklamacje, to należy nas powiadomić pisemnie o widocznych wadach, niedoborach lub nieprawidłowych dostawach niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 4 dni roboczych od nadejścia towaru, zawsze jednak przed połączeniem, zmieszaniem lub przetworzeniem; w przypadku wad ukrytych należy wnieść roszczenia niezwłocznie po ich stwierdzeniu, w przeciwnym razie towar będzie traktowany jako zatwierdzony.
 2. Jeśli mimo staranności z naszej strony dostarczony towar będzie miał wadę, która występowała już w momencie przeniesienia ryzyka, to według naszego wyboru, z zastrzeżeniem terminowej reklamacji z tytułu wad, naprawimy towar lub dostarczymy zamiennik. W celu sprawdzenia reklamacji jesteśmy uprawnieni do żądania przesłania wzorca wady, zapewnienia nam możliwości wspólnego stwierdzenia wskazanych reklamacji oraz do obecności podczas odbioru w celu kontroli materiałowej. Klient jest przy tym zobowiązany do współpracy. Zawsze należy dać nam możliwość doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową we właściwym terminie. Roszczenia z tytułu wad nie obowiązują w przypadku nieznacznej niezgodności z uzgodnionymi właściwościami, nieznacznego pogorszenia użyteczności, naturalnego zużycia lub wyeksploatowania oraz w przypadku szkód, które po przeniesieniu ryzyka powstały w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego postępowania, nadmiernego obciążenia, niewłaściwych środków roboczych, wadliwych prac budowlanych bądź z powodu nietypowych oddziaływań zewnętrznych, o których nie ma mowy w umowie. Wada nie występuje w szczególności wtedy, gdy dostarczony przez nas towar nie jest odpowiedni dla celu zastosowania zamierzonego przez klienta. Jesteśmy gotowi do doradztwa w zakresie przydatności naszego towaru do zamierzonego celu według najlepszej wiedzy (przykład: kontrola kompatybilności itd.). Jeśli klient lub osoby trzecie wykonują nieprawidłowo prace naprawcze lub modyfikacje, to również nie można wnosić roszczeń z tytułu wad dla nich ani wynikających z tego skutków. Przed odesłaniem towaru należy uzyskać naszą zgodę.
 3. Jeśli dostawy zamienników lub naprawy nie powiodą się lub będą wymagać nieproporcjonalnie dużego nakładu pracy, to klient - bez zmian pozostałych roszczeń odszkodowawczych - może odstąpić od umowy lub zmniejszyć kwotę zapłaty. Klient nie może żądać zwrotu niepotrzebnych wydatków.
 4. Roszczenia klienta dotyczące wydatków związanych z doprowadzeniem towaru do stanu zgodnego z umową, w szczególności kosztów transportu, opłat drogowych, pracy i materiałów, są wykluczone, o ile wydatki się zwiększą, ponieważ dostarczany przez nas towar został przewieziony później do innego miejsca niż siedziba klient, chyba że przewiezienie jest zgodne z zastosowaniem zgodnym z przeznaczeniem.
 5. Prawo do dochodzenia roszczeń przez klienta wobec nas na podstawie § 478 KC obowiązuje tylko wtedy, jeśli klient nie zawarł ze swoimi odbiorcami żadnych umów wykraczających poza obowiązujące ustawowo roszczenia z tytułu wad. Zakres dochodzenia roszczeń przez klienta wobec nas obowiązuje odpowiednio na podstawie pkt. F 4.
 6. Roszczenia klienta przeciwko nam i naszym poddostawcom z powodu wad rzeczowych, o większym zakresie lub innych niż ustanowione w tym punkcie, są wykluczone. W przypadku pozostałych roszczeń odszkodowawczych i roszczeń zwrotu wydatków zamawiającego obowiązują postanowienia z punktu G.
 7. W przypadku podstępnego przemilczenia wady lub w przypadku przyjęcia gwarancji właściwości towaru w momencie przeniesienia ryzyka w rozumieniu § 443 KC prawa klienta obowiązują wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych.
 8. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych przedawniają się po 12 miesiącach od realizowanej przez nas dostawy towaru do klienta. Powyższe postanowienia nie obowiązują, jeśli ustawowo na podstawie §§ 438 ust. 1 nr 2, 479 ust. 1 i 634a ust. 1 KC wyznaczone są dłuższe terminy.

G. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

 1. W przypadku naruszenia zobowiązań przed zawarciem umowy, umownych i/lub pozaumownych, również w przypadku wadliwej dostawy, niedozwolonego działania oraz odpowiedzialności producenta, ponosimy odpowiedzialności za odszkodowanie i zwrot wydatków - z zastrzeżeniem innych umownych lub ustawowych warunków odpowiedzialności - tylko w przypadku zamiaru, poważnego zaniedbania oraz w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego w przypadku lekko niedbałego naruszenia. Nasza odpowiedzialność - poza przypadkiem zamierzonym – jest ograniczona do szkód typowych dla umowy, które można przewidzieć w momencie zawierania umowy. Wykluczone jest wnoszenie roszczeń dotyczących niepotrzebnych wydatków przez klienta.
 2. W przypadku szkód związanych z opóźnieniem odpowiadamy przy niewielkiej niedbałości tylko w wysokości do 5% uzgodnionej z nami ceny zakupu.
 3. Oprócz naruszenia istotnych zobowiązań umownych wykluczona jest odpowiedzialność z powodu lekkiej niedbałości. Postanowienie w pkt. G 2 pozostaje niezmienione.
 4. Wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w postanowieniach pkt. G1 do G3 nie obowiązują w przypadku przejęcia gwarancji za właściwości towaru w rozumieniu § 443 KC, w przypadku podstępnego przemilczenia wady, utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia, a także w przypadku obowiązkowej odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Jeśli na podstawie tego punktu klientowi przysługują roszczenia odszkodowawcze, przedawniają się po upływie terminu przedawnienia obowiązującego dla roszczeń z tytułu wad wg pkt F 8.

H. Miejsce wykonania i właściwość sądowa

 1. Miejscem wykonania jest siedziba naszego przedsiębiorstwa
 2. Właściwością sądową, również dla postępowań czekowych i nakazowych, jest, o ile spełnione są warunki § 38 kodeksu postępowania cywilnego, Sąd Okręgowy w Lüneburgu. Ta właściwość sądowa obowiązuje również wtedy, gdy klient nie posiada ogólnej właściwości sądowej w kraju, po zawarciu umowy przeniesie swoje główne miejsce pobytu z kraju lub jego miejsce zamieszkania bądź główne miejsce pobytu nie jest znane w momencie wnoszenia skargi.
 3. Do umowy stosuje się prawo niemieckie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Językiem postępowania jest język niemiecki.
 4. Jeżeli jakieś postanowienie niniejszych ogólnych warunków dostawy i sprzedaży przestało lub przestanie obowiązywać, to pozostałe postanowienia nie zmieniają się. Zamiast nieważnego postanowienia zaczyna obowiązywać inne, które jest najbliższe pod względem treści i celu postanowieniu, które przestało obowiązywać.

GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.699, Dyrektor Naczelny: Lars Hagemeier

GfA-Dichtungen für Altbauten und Systeme Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.160, Dyrektor Naczelny Rita Hagemeier, Lars Hagemeier

GfA-Gerätebau Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.167, Dyrektor Naczelny: Lars Hagemeier