A. Totstandkoming van de overeenkomst:

 1. Onze onderstaande algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AVL) hebben uitsluitend betrekking op zakelijke transacties met ondernemingen en zijn onderdeel van alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende onze leveringen en prestaties. Ze gelden bovendien voor alle toekomstige transacties met de klant. Individuele overeenkomsten hebben in alle gevallen voorrang op de algemene voorwaarden.
 2. Eventueel afwijkende handelsvoorwaarden van de klant worden hiermee uitdrukkelijk afgewezen. Dergelijke voorwaarden hebben uitsluitend geldigheid als wij ze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen.

B. Prijzen / betalingen:

 1. Onze prijzen zijn voor ons bindend gedurende een periode van vier maanden na totstandkoming van de overeenkomst. Na het verstrijken van deze periode hebben wij het recht prijzen in rekening te brengen die gelden op de dag van levering.
 2. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk in rekening te brengen.
 3. Onze facturen dienen binnen 14 dagen met 2% korting of binnen 30 dagen zonder korting – telkens gerekend vanaf factuurdatumm – te worden voldaan. Op in rekening gebrachte gereedschapskosten wordt geen korting verleend. Maatgevend voor de betalingstermijnen is de datum waarop de betaling bij ons is ontvangen, bij betaling per cheque de boekdatum. Invorderingskosten en overschrijvingskosten voor buitenlandse klanten accepteren wij niet. Indien wij dergelijke posten gepresenteerd krijgen, dienen deze direct te worden voldaan.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijnen treden zonder enige ingebrekestelling van rechtswege de gevolgen van verzuim in werking. Wij zijn gerechtigd de klant vanaf de vervaldag de door banken gehanteerde rente te berekenen, met een minimum van 8 procentpunten boven de betreffende wettelijk geldende rente. Wij behouden het recht voor de hieruit voortvloeiende schade op de klant te verhalen. Daarnaast kunnen wij ons uit de overeenkomst terugtrekken. Dit geldt niet wanneer de klant terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de levering. Bovendien dient dan het totale verschuldigde bedrag direct te worden voldaan, onafhankelijk van enige betalingstermijn.
 5. Bij alle overeenkomsten hebben wij het recht het betalingsvermogen van de betreffende klant na te trekken. In geval van twijfel zijn wij gerechtigd vervolgleveringen uitsluitend uit te voeren bij vooruitbetaling, alle openstaande – ook opgeschorte – factuurbedragen direct invorderbaar te maken en onmiddellijke contante betaling of garantiestelling te eisen. Is bij ons bekend dat het betalingsvermogen van een klant is verslechterd, dan kunnen wij tevens onmiddellijke betaling eisen wanneer de opdracht reeds volgens de onder B 3 genoemde betalingsvoorwaarden werd bevestigd.
 6. In zoverre in het transactieverkeer tussen ondernemers een opdracht tot automatische incasso werd uitgevoerd, is de klant verplicht de voor toepassing van de SEPA Business to Business Direct Debit vereiste medewerking en informatie te verlenen dan wel te overleggen. Voor zover uitsluitend de SEPA Core Direct Debit werd uitgevoerd en de controletermijn van vier werkdagen onder b) punt 1) reeds is verstreken, is de klant enkel nog binnen vijf dagen na de incassodatum gerechtigd teruggave van de incasso-opdracht te eisen.
 7. De klant zich uitsluitend beroepen op retentierecht als dit op dezelfde contractuele relatie berust en de vordering onbetwist en rechtsgeldig is vastgesteld. De klant kan uitsluitend verrekenen met onbetwiste en rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen. Bij schadeclaims waarbij geen twijfel bestaat over de rechtvaardigheid ervan, mag de klant uitsluitend betalingen achterhouden met een omvang die in gepaste verhouding staan tot de opgetreden gebreken. Werd onterecht een schadeclaim ingediend, dan zijn wij gerechtigd vergoeding te verlangen voor de voor ons ontstane kosten.

C. Levering / risico-overgang:

 1. Maatgevend voor de kwaliteit en uitvoering zijn monsters die wij op verzoek voor de levering onze klant toesturen ter goedkeuring. Bij de levering behouden wij ons het recht voor op minimale afwijkingen ten opzichte van de monsters met betrekking tot vorm, afmeting, kwaliteit, gewicht en kleur.
 2. Wij zijn gerechtigd passend grotere of kleinere hoeveelheden te leveren, met een afwijking van maximaal 10% van de in de orderbevestiging genoemde hoeveelheid, grotere hoeveelheden moeten verplicht worden afgenomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt de levering plaats af fabriek. Verzending gebeurt ten laste van de klant; dit geldt ook voor levering op de plaats van uitvoering. Aangeleverde goederen moeten, ook wanneer deze verwaarloosbare gebreken vertonen, door de klant in ontvangst te worden genomen, behoudens zijn rechten onder lid F.
 4. Bij verzending gaat het risico over op de klant zodra wij de goederen hebben overgedragen aan de door ons geselecteerde expediteur.
 5. Is franco levering overeengekomen, dan vindt verzending plaats op de voor ons voordeligste wijze. Meerkosten voor bijzondere transportwensen en voor transportverzekering gaan ten laste van de klant.
 6. Wanneer is overeengekomen dat de klant de goederen zelf ophaalt bij onze fabriek, dan dient dit direct te gebeuren zodra wij hem hebben geïnformeerd dat de goederen klaarstaan. Vanaf het moment dat wij dit hebben gemeld gaat het risico op verlies of schade ten gevolge van toevallige omstandigheden over op de klant.

D. Leveringstermijn:

 1. Wij spannen ons altijd in om de overeengekomen en door ons bevestigde leveringstermijn aan te houden. Desondanks behouden wij ons het recht voor de toegezegde leveringstermijn om belangrijke reden met maximaal vier weken te overschrijden.
 2. Bij duurorders, waarvan aan het eind van de overeengekomen looptijd producten nog niet volledig zijn afgenomen, hebben wij het recht naar eigen inzien afname van de resterende hoeveelheden en de betaling daarvan te eisen, de niet-afgenomen resterende hoeveelheden te schrappen of de niet-afgenomen resterende hoeveelheden te schrappen en schadevergoeding te eisen wegens niet-nakoming.
 3. Overmacht en andere onvoorziene buitengewone omstandigheden, waartoe ook kunnen behoren tekorten aan materialen, energie, arbeidskrachten en transportruimte, productiestoringen inclusief ook arbeidsgeschillen, vertragingen in de levering door toeleveranciers, ontwrichtingen van het verkeer en overheidsbeschikkingen enz., die het ons onmogelijk maken om aan onze leveringsverplichtingen te voldoen, ontslaan ons voor de duur van de gevolgen hiervan, of in het geval van onmogelijkheid van levering of uitvoering volledig van onze leverings- of uitvoeringsverplichting. In deze gevallen heeft de klant recht, onverminderd het bepaalde in paragraaf G, zonder schadevergoeding het contract te annuleren. We zullen de klant onmiddellijk informeren indien een dergelijk geval zich voordoet.

E. Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (voorbehoudsgoederen) tot alle uit de zakelijke transactie voortvloeiende vorderingen zijn betaald, evenals de vorderingen die nog ontstaan in verband met de betrokken goederen.
 2. Verwerking, verbinding of vermenging van de voorbehoudsgoederen door de klant gebeurt in opdracht van ons, zonder voor ons bindend te zijn. In zoverre wij niet reeds van rechtswege eigenaar of mede-eigenaar zijn, draagt de klant nu al ter waarde van de voorbehoudsgoederen mede-eigendom aan ons over van de hieruit ontstane goederen en neemt deze als voorbehoudsgoederen met professionele zorgvuldigheid voor ons in bewaring.
 3. Wanneer de klant voorbehoudsgoederen verkoopt of deze inbouwt in onroerend goed, overdraagt hij ons nu reeds de daaruit voortvloeiende vorderingen ter waarde van de voorbehoudsgoederen met alle rechten inclusief het recht op het verlenen van een garantiehypotheek met voorrang op de rest. Is de klant eigenaar van het perceel, dan omvat de cessie in gelijke omvang de uit de verkoop van het perceel of van perceelrechten ontstane vorderingen. De cessie geldt eveneens voor saldovorderingen van de klant.
 4. Onder voorwaarde van overgang van het mede-eigendom en de vorderingen, evenals onder voorbehoud van intrekking, machtigen wij de klant om voorbehoudsgoederen op de gebruikelijke handelswijze verkopen, te verwerken en overgedragen vorderingen te incasseren. Voor andere beschikkingen, in het bijzonder verpanding, garantieoverdracht of verdere overdracht heeft de klant geen bevoegdheid. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijze van toegang van derden tot de voorbehoudsgoederen of de overgedragen vorderingen en ons de benodigde informatie en documenten voor het instellen van rechtsvervolging te verschaffen.
 5. Als we met uitoefening van ons eigendomsvoorbehoudrecht goederen terugnemen, is er slechts sprake van een terugtrekking uit de overeenkomst indien wij dit uitdrukkelijk vermelden. We kunnen de onder eigendomsvoorbehoud teruggenomen goederen in onderhandse verkoop van de hand doen.
 6. Komt de klant zijn verplichtingen ten opzichte van ons niet na of ontstaan gegronde twijfels aan zijn betalingsvermogen, dan dient de klant op ons verzoek de voorbehoudsgoederen te retourneren en de overgedragen vorderingen bij gelijktijdig intrekken van de machtiging voor automatische incasso vrijgeven en ons alle documenten en informatie te geven die nodig zijn voor het intrekken van deze vorderingen. In dat geval worden wij door de klant gemachtigd de afnemer van de overdracht te informeren en de vordering zelf te innen.
 7. Wij zijn op verzoek van de klant verplicht gereserveerde garanties naar eigen inzicht vrij te geven, in zoverre de waarde daarvan onze vorderingen met meer dan 10% overstijgt.

F. Uit gebreken voortvloeiende eisen:

 1. Mocht onze levering ondanks onze maximale zorgvuldigheid toch in gebreke blijven, dan dienen ons duidelijke gebreken, afwijkingen in aantal of hoeveelheid of verkeerde leveringen onmiddellijk, doch uiterlijk echter binnen vier werkdagen na ontvangst van de goederen, in elk geval voor verbinding, vermenging of verwerking schriftelijk te worden meegedeeld; verborgen gebreken dienen onmiddellijk na hun ontdekking gemeld te worden, in alle andere gevallen geldt het geleverde als geaccepteerd.
 2. Mocht ondanks alle door ons betrachte zorgvuldigheid het geleverde een gebrek vertonen dat al bestond op het moment van risico-overdracht, dan zullen wij ofwel het gebrek herstellen ofwel een nieuw product zonder gebrek leveren, mits de klacht binnen de gestelde termijn wordt gemeld. Ter verificatie van een klacht hebben wij het recht om toezending van een monster van de gebrekkige waar te verlangen. Wij dienen in de gelegenheid gesteld te worden gezamenlijk de aangegeven gebreken vast te stellen en aanwezig te zijn bij het selecteren voor materiaalcontrole. De klant is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. De klant dient ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen de levering binnen een passende termijn te rectificeren. Er bestaat geen grond tot klagen bij slechts onaanzienlijke afwijking van de overeengekomen kwaliteit, bij slechts onaanzienlijke vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of bij schade die ontstaat na de risico-overdracht als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikt materieel, gebrekkig uitgevoerde bouwwerkzaamheden of op basis van bijzondere externe invloeden, die niet volgens de overeenkomst zijn bepaald. Met name is er geen sprake van een gebrek als de door ons geleverde waar niet geschikt is voor de door de klant beoogde toepassing. Wij zijn bereid naar beste vermogen de klant te adviseren over de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassing (bijvoorbeeld: testen van compatibiliteit, etc.). Worden door de klant of derden ondeugdelijke herstelwerkzaamheden of aanpassingen uitgevoerd, dan kan de klant geen aanspraak op vergoeding maken, evenmin als voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Voor het eventueel retourneren van het geleverde is onze toestemming vereist.
 3. Indien vervangende leveringen of verbeteringen niet het gewenste resultaat opleveren of buitenproportionele inspanning vereisen, kan de klant - onverminderd zijn eventueel recht op schadevergoeding – uit de overeenkomst terugtreden of de vergoeding in mindering brengen. Vergoeding van tevergeefs gemaakte kosten kan de klant niet eisen.
 4. De klant kan geen aanspraak doen op vergoeding van kosten die zijn gemaakt omdat wij alsnog onze verplichtingen zijn nagekomen, met name transport-, infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten zijn uitgesloten voor zover de kosten stijgen doordat de door ons geleverde waar achteraf is overgebracht naar een andere locatie dan de vestiging van de klant, tenzij deze overbrenging overeenkomt met de beoogde toepassing..
 5. Verhaalsaanspraken van de klant bij ons op grond van § 478 BGB zijn uitsluitend geldig voor zover de klant met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft gesloten die voorrang hebben op het wettelijk bindende recht op vergoeding. Voor de omvang van de verhaalsaanspraak van de klant bij ons geldt verder dienovereenkomstig par. F 4.
 6. Verdergaande of andere dan in deze paragraaf geregelde eisen van de klant tegen ons en onze nakomingsinspanningen vanwege gebrekkige waar zijn uitgesloten. Voor overig recht op schadevergoeding of schadeloosstelling van de besteller gelden verder de bepalingen van paragraaf G.
 7. Bij het kwaadwillig verzwijgen van een gebrek of in geval van overname van een garantie voor de kwaliteit van de waar op het moment van risico-overdracht in de zin van § 443 BGB berusten de rechten van de klant uitsluitend op de wettelijke bepalingen.
 8. Claims voor gebreken vervallen 12 maanden nadat de door ons geleverde waar bij de klant is geleverd. Bovengenoemde bepalingen gelden niet voor zover de wet volgens §§ 438 lid 1 sub 2, 479 lid 1 en 634a lid 1 BGB langere termijnen bindend voorschrijft.

G. Overige schadeclaims

 1. In het geval van precontractueel, contractueel en / of buitencontractueel niet nakomen van de verplichtingen, ook bij gebrekkige levering, ongeoorloofde handelingen en aansprakelijkheid van de producenten, zijn wij aansprakelijk voor het betalen van schadevergoeding en vergoeding van kosten - onder voorbehoud van verdere contractuele of wettelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden – uitsluitend in geval van opzet, grove nalatigheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting bij lichte nalatigheid. Onze aansprakelijkheid – uitgezonderd in geval van opzet - is beperkt tot de schade die bij het sluiten van de overeenkomst typisch te voorzien is. Het is uitgesloten dat de klant zijn aanspraak op vergeefse uitgaven kan doen gelden.
 2. Voor schade als gevolg van vertraagde levering aanvaarden wij bij lichte nalatigheid slechts aansprakelijkheid voor een bedrag tot maximaal 5 % van de met ons overeengekomen aankoopprijs.
 3. Buiten schending van de belangrijke contractuele verplichtingen is aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid uitgesloten. Dit laat de bepaling in lid G 2 onverlet.
 4. De in de bepalingen van lid G1 tot G3 opgenomen uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van overname van een garantie voor de kwaliteit van de goederen in de zin van § 443 BGB, in geval van kwaadwillig verzwijgen van een gebrek, in geval van schending van het recht op leven, het lichaam of de gezondheid, en in geval van bindende risicoaansprakelijkheid op grond van de wet Productaansprakelijkheid. Als de klant volgens deze paragraaf recht heeft op vorderingen tot schadevergoeding, verjaren deze met het verstrijken van de geldende verjaringstermijn voor garantieclaims op grond van paragraaf F 8.

H. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

 1. Plaats van uitvoering is de vestiging van onze onderneming
 2. Bevoegde rechtbank, ook bij wissel- en chequeprocessen, is het Amtsgericht Lüneburg, voor zover aan de voorwaarden van het § 38 ZPO is voldaan. Deze bevoegdheid geldt ook wanneer de klant geen algemene bevoegde rechtbank in het binnenland heeft, na totstandkoming van de overeenkomst zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats verplaatst naar het buitenland, of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats onbekend is op het moment dat de zaak aanhangig wordt gemaakt.
 3. Op de contractuele relatie is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken(CISG). De proceduretaal is Duits.
 4. Indien een bepaling van deze ALV ongeldig is of wordt, laat dit de overige bepalingen onverlet. De ongeldige bepaling dient vervangen te worden door een geldige, die wat betreft inhoud en doel de ongeldige bepaling het beste benadert.

GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.699, directeur: Lars Hagemeier

GfA-Dichtungen für Altbauten und Systeme Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.160, directeur: Rita Hagemeier, Lars Hagemeier

GfA-Gerätebau Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.167, directeur: Lars Hagemeier