A. Indgåelse af aftale:

 1. Vores nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder kun i forretningsrelationer med erhvervsvirksomheder og er bestanddel af alle tilbud og aftaler vedrørende vores leveringer og ydelser. Disse gælder også for alle fremtidige forretninger med kunden. Individuelle aftaler gælder altid frem for de generelle betingelser.
 2. Eventuelle andre forretningsbetingelser på kundens side modsiges hermed udtrykkeligt. Disse betingelser får kun gyldighed, såfremt vi udtrykkeligt skriftligt bekræfter dem.

B. Priser / betalinger:

 1. Vores priser er bindende i en periode på 4 måneder efter aftalens indgåelse. Efter denne periode er vi berettiget at beregne de priser, der gælder på leveringsdagen.
 2. Vi er berettiget at beregne delleveringer særskilt.
 3. Vores fakturaer forfalder til betaling inden for 14 dage med 2 % kontantrabat, eller efter 30 dage netto, beregnet fra fakturadato. Vi yder ikke kontantrabat på værktøjsomkostninger. Datoen for betalingens indgåelse, ved check debiteringsdatoen er afgørende for betalingsfristen. Debiteringsgebyrer og omkostninger til bankøverførsel fra udlandet afholdes ikke. Hvis vi afholder disse omkostninger foreløbig, forfalder de straks.
 4. Ved overskridelse af betalingsfristerne gælder de lovlige følger for betalingsmora straks og uden yderligere varsel. Vi er berettiget at debitere kunden de gængse bakrenter, mindst dog renter på 8 procentpunkter over den pågældende basisrentesats. Krav med henblik på yderligere skader forbeholdes. Vi forbeholder os desuden retten til at annullere aftalen. Dette gælder ikke, hvis kunden berettiget har reklameret leveringen. Desuden forfalder den samlede saldo til omgående betaling, uafhængigt af mulige kreditaftaler.
 5. Ved alle aftaler er vi berettiget til at kontrollere den pågældende kundes betalingsevne I tvivlstilfælde er vi berettiget kun at udføre yderligere leveringer mod forudbetalinger, alle ubetalte, også fakturabeløb med henstand kræve betalt omgående og kræve en omgående kontantbetaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis vi bliver bekendt med en dårlig udvikling i kundens betalingsevne, kan vi også forlange omgående betaling, hvis ordren allerede er bekræftet under de under B 3 angivne betalingsbetingelser..
 6. Såfremt der er tale om en forretningsforbindelse med erhvervsvirksomheder og der anvendes e-debitering, er kunden forpligtet at tilvejebringe de for anvendelsen af SEPA-erhvervsbetalingsproceduren nødvendige medvirkende handlinger. Såfremt der kun er udført SEPA-basisdebitering og kontrolfristen på 4 arbejdsdage iht. bogstav D, nr. 1 allerede er udløbet, er kunden kun berettiget at kræve tilbagebetaling inden for 5 dage efter afvisning af debiteringen./li>
 7. 7.Kunden har kun ret til tilbageholdning, såfremt denne baserer på det samme aftaleforhold og fordringen er ubestridt og endelig konstateret. Kunden kan desuden kun modregne med ubestridte eller endeligt konstaterede modkrav. Ved utvivlsomme reklamationer, må kunden kun tilbageholde betalinger i det omfang, der står i et passende forhold til de opståede mangler. Er reklamationen uberettiget, er vi berettiget til erstatning af de i den forbindelse opståede omkostninger.

C. Levering / risikoovergang:

 1. De prøver, vi sender til vores kunder efter anmodning inden leveringen, er afgørende for kvalitet og udførelse. Vi forbeholder os mindre ændringer over for prøverne med henblik på form, mål, kvalitet, vægt samt farve.
 2. Vi er berettiget, rimelige mere- eller mindreleveringer op til maks. 10% over for dem i bekræftelsen angivne mængder, overskydende mængder skal aftages.
 3. Hvis ikke udtrykkeligt aftalt, sker leveringen ab fabrik. Forsendelsen sker på kundens regning; dette gælder også for levering på opfyldelsesstedet. Den leverede vare skal, også hvis den har uvæsentlige mangler, modtages af kunden uden at dette påvirker kundens rettigheder iht. afsnit F.
 4. Ved forsendelsen går risikoen over til kunden, så snart vi har overgivet varen til den af os valgte speditør.
 5. Er der aftalt fri levering, sker forsendelsen via den for os billigste forsendelsesvej. Meromkostninger for særlige forsendelsesønsker og for en transportforsikring afholdes af kunden.
 6. Er selvafhentningen på fabrikken aftalt, så skal den pågældende kunde afhente varen straks efter vi har meddelt ham at varen er klar. Med denne meddelelse går risikoen for tilfældig undergang eller tilfældig beskadigelse over til kunden.

D. Leveringstid:

 1. Vi bestræber os altid at overholde de af os bekræftede leveringsdatoer. Alligevel skal vi forbeholdes os en overskridelse af leveringstiden af vigtig årsag med højest 4 uger.
 2. Ved følgeordrer, der ikke er helt aftaget ved udløb af den aftalte leveringfrist, har vi retten efter eget valg at kræve aftagelse og betaling af restmængden, annullere de aftagne restmængder eller annullere de ikke aftagne restmængder og kræve skadeserstatning pga. manglende opfyldelse af aftalen..
 3. Uforudsigelig force majeure og andre uforudsigelige usædvanlige hændelser, hvilket også omfatter mangel på materiale, energi, arbejdskraft- eller transportkapaciteter, produktionsforstyrrelser, inklusive strejke, overskridelse af leveringsfrister fra leverandørens side, trafikforstyrrelser, myndighedernes forskrifter etc., der gør os ude af stand at opfylde vores leveringsforpligtelser, frigør os i påvirkningsperioden, eller - såfremt leveringen eller ydelsen er umuliggjort - helt fra vores pligt til leveringen eller ydelsen. I disse tilfælde er kunden uagtet afsnit G berettiget til en annullering af aftalen uden medfør af skadeserstatningskrav. Vi vil underrette kunden straks, såfremt en sådan situation indtræffer.

E. Ejendomsforbehold:

 1. Den leverede vare forbliver til betaling af alle krav fra forretningsforbindelsen og de krav, der eventuelt måtte opstå i forbindelsen med købsgenstanden vores ejedom.
 2. Forarbejdning, forbindelse eller blanding foretaget hos kunden sker på vores forarbejdning, uden at vi er forpligtet hertil. Såfremt vi ikke allerede ved lov har fået ejer- eller medrejerretten, overdrager kunden os allerede nu medejerskabet på den heraf opståede sag i forbeholdsvarens omfang og opbevarer denne som forbeholdsvare med nødvendig omhu.
 3. Sælger kunden forbeholdsvaren eller indbygger han den i en grundejendom, så transporterer han allerede nu de heraf opståede krav i forbeholdsvarens omfang med alle rettigheder inklusive rettigheden til at oprette en sikringshypotek med højere prioritet end resten. Er kunden grundens ejer, så omfatter forudtransporten af fordringen i samme omfang de fordringer, der måtte opstå ved salg af ejendomsrettighederne. Forudtransporten omfatter også kundens fordringssaldoen.
 4. Under forudsætning at medejerskabets og fordringernes overgang samt under forbehold af genkaldelse, autoriserer vi kunden at sælge og forarbejde forbeholdsvaren i i den normale forretning samt at inddrage transporterede fordringer. Kunden er dog ikke berettiget at foretage andre salg, pantsættelser, fordringstransport eller andre overdragelser. Kunden er forpligtet straks at infomere os om alle typer adgange fra tredje side i forbeholdsvaren eller den transporterede transport, samt at give os de for restforfølgelsen nødvendige oplysninger og dokumenter.
 5. Opfylder kunden ikke side forpligtelser over for os ikke, eller opstår der ikke begrundede tvivl ved kundens betalingsevne, skal kunden udlevere forbeholdsvaren efter forlangende samt angive de transporterede fordringer ved samtidig aflysning af debiteringsfuldmagten og at forsyne os med alle nødvendige dokumenter og oplysninger. I så fald autoriserer kunden os at underrette aftageren om denne transport og selv at inddrive gælden.
 6. Tager vi varer tilbage for at udøve vores ejendomsforbehold, så foreligger en annullering af aftalen, hvis vi udtrykkeligt aftaler det. Vi må selv sælge de tilbagetagne forbeholdsvarer i fri salg.
 7. Efter kundens anmodning er vi forpligtet at frigive indrømmede sikkerhedsstillelser efter eget valg, såfremt deres værdi overstiger fordringen med mere end 10%.

F. Reklamationer:

 1. Hvis der opstår reklamationer til trods for største omhu, skal de for os åbenlyse mangler, mængdedifferencer eller forkerte leveringer anmeldes skriftligt omgående, senest dog inden for 4 arbejdsdage efter varens modtagelse, altid dog før montering, blanding eller forarbejdning; skjulte mangler skal gøres gældende straks efter de er modtaget, ellers gælder varen for godkendt.
 2. Skulle den leverede vare til trods for den omhu, vi har udvist, have en mangel, der allerede fandtes på tidspunktet for fareovergang, så vil vi, såfremt der foreligger en rettidig reklamation, udbedre varen eller levere erstatningsvarer. For at kunne kontrollere en reklamation er vi berettiget at kræver forelæggelsen af en mangelprøve. Vi skal have lejlighed til at konstatere de meddelte reklamationer samlet og være tilstede ved udtagelsen af materialeprøver. Her er kunden forpligtet til at medvirke. Vi skal altid have lejlighed til at efteropfylde aftalen inden for en rimelig frist. Reklamationskrav består ikke ved en mindre afvigelse fra den aftalte beskaffenhed, ved en ubetydelig nedsat brugsdygtighed, ved naturlig slitage som ved skader, der efter risikoovergangen pga. forkert eller sløset behandling, for stor belastning, uegnet materiel, mangelfulde byggeriarbejder eller pga. særlige ydre påvirkninger opstår, som ikke er forudsat iht. aftalen. En mangel består især ikke, såfremt den af os leverede vare ikke er egnet til det af kunden tænkte anvendelsesfomål. Vi er rede til at rådgive efter bedste evne om vores vares egnethed til det planlagte formål (eksempel: Kontrol af en kompatibilitet etc.). Foretager kunden eller tredjemand usagkyndige reparationsarbejder eller ændringer, så består der ingen reklamationskrav for disse og de heraf opstående følger. Inden en eventuel tilbagesendelse af varen skal vores samtykke indhentes..
 3. Mislykker reserveleveringer eller udbedringer eller kræver de uforholdsmæssig store omkostninger, kan kunden - uagtet eventuelle erstatningskrav - kan kunden annullere aftalen eller reducere betalingen Kunden er ikke berettiget til at kræver erstatning for forgæves omkostninger.
 4. Kundens krav med henblik på omkostninger til efteropfyldning, især transport, vej-, arbejds- og materialeomkostninger er udelukket, såfremt omkostninger er øget fordi den af os leverede vare efterfølgende er bragt til et andet sted en kundens adresse, medmindre denne transport svarer til den formålsmæssige anvendelse.
 5. Kundens regreskrav over os iht. Tysk Borgerlig Lov § 478 består kun såfremt kunden med sin kunde ikke er indgået aftaler, der går ud over de lovmæssigt bindende reklamationskrav. For omfanget af kundens regreskrav over for os gælder desuden nr. F 4 tilsvarende.
 6. Yderligere og andre end de i dette afsnit regulerede krav kunden måtte have for os og vores medhjælpere pga. en materiel fejl er udelukket. For andre skadeserstatningskrav og omkostningserstatningskrav fra bestillerens side gælder bestemmelserne i afsnit G.
 7. Ved svigagtig fortielse af en fejl eller ved garantiovertagelse for varens beskaffenhed på § 443 retter kundens rettigheder sig udelukkende efter lovens bestemmelser.
 8. Reklamationskrav forælder efter 12 måneder efter gennemført aflevering af den af os leverede vare hos vores kunder. Forestående bestemmelser gælder ikke, såfremt loven iht. tysk borgerlig lov §§ 438, stk. 1, nr. 2, 479 stk. 1 og 634a stk. 1 foreskriver længer frister.

G. Øvrige skadeserstatningskrav

 1. Ved en overtrædelse før, under og/eller uden for aftalen, også ved mangelfuld levering, ikke tilladt handling og producentansvar, hæfter vi for skadeserstatning og erstatning af omkostninger - forbeholdt yderligere aftalemæssige eller lovlige ansvarsforudsætninger - u¨kun ved forsæt, grov uagtsomhed samt ved overtrædelse af en væsentlig aftalepligt ved simpel uagtsomhed. Vores ansvar - bortset ved forsæt - begrænser sig til de ved aftalens indgåelse forudsigelige aftaletypiske skader. Erstatning for forgæves afholdte omkostninger er udelukket.
 2. Ved forsinkelsesskader hæfter vi ved let uagtsomhed kun halvdelen af op til 5 % af den med os aftalte købspris.
 3. Bortset fra overtrædelsen af væsentlige aftalepligter er et ansvar for simpel udagtsomhed udelukket. Bestemmelser i afsnit G 2 er uberørte.
 4. De i bestemmelserne i afsnit G1 til G3 indeholdte ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder ikke ved en overtagelse af en garanti for varens beskaffenhed iht. tysk Borgerlig Lov § 443, ved svigagtig fortielse af en mangel, ved skader på liv, legemet og helbredet samt ved et bindende ansvar iht. produktansvarsloven. Såfremt kunden har krav på skadeserstatningen iht. til dette afsnit, forældes disse med de forældelsesfrister, der gælder iht. afsnit F8.

H. Opfyldelsessted og værneting

 1. Opfyldelsessted er virksomhedens hjemsted.
 2. Værnetinget, også for check- og dokumentsager er, såfremt forudsætninger for den tyske civilproceslov, § 38 er opfyldt, Byretten i Lüneburg (Amtsgericht Lüneburg). Værnetinget gælder også, hvis kunden ikke har et generelt værneting i Tyskland, efter aftalens indgåelse flytter bopæl eller normalt opholdssted til udlandet eller hvis bopæl eller normalt opholdssted ved sagens anlæg ikke er kendt.
 3. Aftalen er underlagt tysk lov. Anvendelsen af United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) er udelukket Retssproget er tysk.
 4. Såfremt en bestemmelse i disse generelle forretningsbetingelser er uvirksom. berøres de øvrige bestemmelser ikke heraf. I stedet for den uvirksomme bestemmelse skal der træde en anden, virksom bestemmelse, som kommer den uvirksomme bestemmelse nærmest.

GfA-Dichtungstechnik Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.699, adm. direktører: Lars Hagemeier

GfA-Dichtungen für Altbauten und Systeme Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.160, adm. direktører: Rita Hagemeier, Lars Hagemeier

GfA-Gerätebau Joachim Hagemeier GmbH
HR: B 110.167, adm. direktør: Lars Hagemeier